• รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
  • คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปาฐกถาเปิด

  • ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
  • สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ปาฐกถาปิด