2020Homepage

Call for papers & panels

ขยายเวลารับบทคัดย่อถึง 15 กรกฎาคม 2563

ส่งบทคัดย่อบทความหรือเวที
ความยาวไม่เกิน 350 ตัวอักษร โดยใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
ดูรายละเอียด

31 กรกฎาคม 2563

ประกาศผลการคัดเลือก (เลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกเป็น 31 ก.ค. 63)

31 สิงหาคม 2563

ส่งบทความฉบับเต็ม (fullpaper)
สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะตีพิมพ์บทความในรูปแบบเอกสารประกอบการประชุม (proceeding)

ส่งบทคัดย่อ (ปิดรับบทคัดย่อ)

ค่าลงทะเบียน

หมายเลขบัญชีสำหรับการโอนเงินค่าลงทะเบียน ชื่อบัญชี: “โครงการประชุมมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 393-0-66154-3

ลงทะเบียนล่วงหน้า
(ก่อน 15 ก.ค. 2563)

นักเรียน นิสิต นักศึกษา

บุคคลทั่วไป

500 บาท

ลงทะเบียนในเวลา
(15 ก.ค. – 15 ต.ค. 2563)

นักเรียน นิสิต นักศึกษา

บุคคลทั่วไป

1,000 บาท

ลงทะเบียนหน้างาน
(20-21 พ.ย. 2563)

นักเรียน นิสิต นักศึกษา
1,000 บาท

บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

ลงทะเบียน

(ปิดรับลงเบียน สำหรับผู้ประสงค์ลงทะเบียน ขอให้ลงทะเบียนหน้างาน)