กำหนดการประชุม

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561

 

การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด” กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดรายชื่อผู้นำเสนอและห้องนำเสนอ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดห้องนำเสนอ เวลานำเสนอ และกิจกรรมอื่นๆ

กำหนดการแยกรายห้อง

พบกับการนำเสนอผลงานวิชาการและเวทีแลกเปลี่ยนหลากหลายประเด็น

 • การนำเสนอประเภทบทความ ในประเด็น วัฒนธรรมการออกแบบ การออกแบบวัฒนธรรม ละครกับการสร้างพื้นที่ทางสังคม ดนตรี กีฬา ตัวตน อารมณ์กับปรากฏการณ์วิทยาสังคม สุสาน ศาลเจ้า และพระพุทธรูป สุนทรียแห่ง/และวัตถุสภาวะ ชาติพันธุ์หลากมิติ มรดกวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ การเมืองของคนสามัญ รัฐ และชนชั้นนำ ความเป็นชายและเควียร์ข้ามถิ่น ผู้หญิงกับการข้ามเพศภาวะ สังคมวิทยาของสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์การเมืองและเพศภาวะของสิ่งแวดล้อม จุลชีวะและชีวิตคน ภูติและสัตว์หลากสภาวะ มานุษยวิทยาธรรมชาติ มานุษยวิทยาภัยพิบัติ ชุมชนและการเคลื่อนย้าย: บ้าน วัด ยานยนต์ เรียนรู้ข้ามศาสตร์ จากหอคอยงาช้างสู่สาธารณะ ความรู้ข้ามพื้นที่และกลุ่มชน
 • การนำเสนอประเภทเวที
  • คน/ช้าง/การเดินทาง และชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่
  • การขัดขืน ต่อรอง ต่อต้านและปรับตัวในสังคมไทยร่วมสมัย

  • ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา  ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง

  • การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ คน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน

  • เมื่อตาสบตา: ปรากฏการณ์นิยมของการละครของผู้ถูกกดขี่
 • เวทีเสวนาโต๊ะกลม
  • อุทิศครู พัทยา สายหู
  • อุทิศครู สุเทพ สุนทรเภสัช
  • อุทิศครู ฉลาดชาย รมิตานนท์
  • จริยธรรมการวิจัยในคน
  • Future Collaboration between Thai Sociologists and Australia Sociologists
  • คนกับเกม : มานุษยวิทยาว่าด้วยเกมในสังคมยุคใหม่
 • การเปิดตัวและเสวนาหนังสือ
  • อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ร่วมสนทนาโดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  • อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย วิริยะ สว่างโชติ ร่วมสนทนาโดย เกษม เพ็ญภินันท์
  • Limology: ชายแดนศึกษากับเขต-ขันธ์วิทยาของพื้นที่ใน/ระหว่าง โดย จักรกริช สังขมณี ร่วมสนทนาโดย นิติ ภวัครพันธ์ุ
  • จากรักโรแมนติคสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร ร่วมสนทนาโดย ประคอง นิมมานเหมินท์