กำหนดการห้องนำเสนอ 1 (ห้องประชุมใหญ่)

 

room01_schedule-1.jpg

room01_schedule-2.jpg