กำหนดการ

Tentative Program

20 -21 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563
08.00-08.30 น.ลงทะเบียน 
08.30-09.00 น.กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ 
 กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี* 
09.00 – 10.30 น.ปาฐกถาเปิดการประชุม หัวข้อ “คลี่ คลาย ญ้าย เคลื่อน” โดย รศ.ดร.สมชัย  ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45 – 12.15 น.นำเสนอผลงาน 
12.15 – 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
   
13.30 – 15.00 น.นำเสนอผลงาน   
15.00 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง   
15.15 – 16.45 น.นำเสนอผลงาน   
17.00-18.00 น.Book Launch   
18.00-19.30 น.งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม 
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
09.00 – 10.30 น.นำเสนอผลงาน
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45 – 12.15 น.นำเสนอผลงาน 
12.15 – 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
   
13.30 – 15.00 น.นำเสนอผลงาน   
15.00 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง   
15.15 – 16.45 น.ปาฐกถาปิด หัวข้อ “แนวส้าง ม้างแปง: ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอีสานและลุ่มน้ำโขง”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
16.45-17.00 น.พิธีปิดการประชุม