กำหนดการ

Tentative Program

20 -21 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ
 กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี*
09.00 – 10.30 น.ปาฐกถาเปิดการประชุม หัวข้อ “คลี่ คลาย ญ้าย เคลื่อน” โดย รศ.ดร.สมชัย  ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.15 น.นำเสนอผลงาน
ห้องประชุมใหญ่Roundtable Panel วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน (SASA)
วิทยากร: ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ / รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี/ รศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร/ อ. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์/ ผศ.ดร. ปณิธี บราวน์
ห้องนำเสนอ 1R01: นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ทุ่ง- ท่า- ป่า- เขา)
ห้องนำเสนอ 2R02: วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
ห้องนำเสนอ 3R03: วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture)
ห้องนำเสนอ 4Panel 01: พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง (Online)
12.15 – 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน
  
13.30 – 15.00 น.นำเสนอผลงาน  
Panel 02: นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Panel 03: เรือนร่าง พื้นที่ เทคโนโลยี และการจัดการร่างกายที่เป็นแหล่งโรค
Panel 04: พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: โลกออนไลน์ แรงงาน การพัฒนา และการท่องเที่ยว
R04: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ห้องที่ 1
R06: เพศ /ความเป็นชาย
15.00 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง  
15.15 – 16.45 น.นำเสนอผลงาน  
Panel 05: Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
Panel 06: บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง
R07: เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย)
R05: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ห้องที่ 2
R08: ประวัติศาสตร์บอกเล่า
17.00-18.00 น.Book Launch  
ฺฺB1 หนังสือ “เมืองชายแดน/การเคลื่อนย้ายข้ามแดน แม่สอดเชียงของ” โดย วสันต์ ปัญญาแก้ว และคณะ
B2 หนังสือ “อีสานหลังการพัฒนา: ทันสมัย ไคแหน่ แต่บ่คัก” โดย กนกวรรณ มะโนรมย์
ฺฺB3 หนังสือ “จุดตัดของพื้นที่ความรู้” โดย อานันท์ กาญจนพันธ์
ฺB4
18.00-19.30 น.งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม (Cocktail)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

09.00 – 10.30 น.นำเสนอผลงาน
Roundtable Panel มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวัฒนธรรม
นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์/ ดร.ประชาธิป กะทา/ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
Panel 07: การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
Panel 08: Southeast Asia’s Lost Time: The Memoirs of Cold War in Contemporary Art, Memorabilia, and Historical Records
R09: ตลาดท้องถิ่น/ การค้าชายแดน
R10: การเมืองกับตัวแทน
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45 – 12.15 น.นำเสนอผลงาน 
Roundtable Panel “ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน: สังคมและการเมืองไทยในสมัยของการเปลี่ยนแปลง”
วิทยากร รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ/ ผศ.ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์/ ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร/ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
Panel 09: สังคมวิทยาภัยพิบัติ
R12: การเคลื่อนย้าย (Mobility)
R13: Covid-19 ห้องที่ 1
12.15 – 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
   
13.30 – 15.00 น.นำเสนอผลงาน   
Special Talk ทบทวนสถานภาพองค์ความรู้อีสานว่าด้วยวิธีวิทยา โดย ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
Panel 10: สังคมวิทยาการพนัน
R11: การเมืองกับวัตถุ
R14: Covid-19 ห้องที่ 2
15.00 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง   
15.15 – 16.45 น.ปาฐกถาปิด หัวข้อ “แนวส้าง ม้างแปง: ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอีสานและลุ่มน้ำโขง”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
16.45-17.00 น.พิธีปิดการประชุม 
 
* นิทรรศการ “อุบล Agenda: วาระวาริน” โดย ถนอม ชาภักดี
ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
(มีรถรับส่งสำหรับ ผู้ที่ต้องการชมนิทรรศการ ในวันที่ 21 พ.ย. 63)