กำหนดการ

Final Program

20 -21 พฤศจิกายน 2563

ณ โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

08.00-08.30 น.ลงทะเบียน
08.30-09.00 น.กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ
 กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
09.00 – 10.30 น.ปาฐกถาเปิดการประชุม หัวข้อ “คลี่ คลาย ญ้าย เคลื่อน” โดย รศ.ดร.สมชัย  ภัทรธนานันท์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.15 น.นำเสนอผลงาน
ห้อง BallroomRoundtable Panel วิธีวิทยาในโลกที่พลิกผัน (SASA)
วิทยากร: ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ / รศ.ดร.จักรกริช สังขมณี/ รศ.ดร. ยุกติ มุกดาวิจิตร/ ดร. จิราพร เหล่าเจริญวงศ์/ ผศ.ดร. ปณิธี บราวน์
ห้อง U2R01: นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (ทุ่ง- ท่า- ป่า- เขา)
ห้อง U5R02: วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture)
ห้อง U6R03: วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture)
ห้อง U-storePanel 01: พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง (Online)
12.15 – 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน
  
13.30 – 15.00 น.นำเสนอผลงาน  
ห้อง U6Panel 02: นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ห้อง U2Panel 03: เรือนร่าง พื้นที่ เทคโนโลยี และการจัดการร่างกายที่เป็นแหล่งโรค
ห้อง BallroomPanel 04: พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: โลกออนไลน์ แรงงาน การพัฒนา และการท่องเที่ยว
ห้อง U5R04: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ห้องที่ 1
ห้อง U-storeR06: เพศ /ความเป็นชาย
15.00 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง  
15.15 – 16.45 น.นำเสนอผลงาน  
ห้อง BallroomPanel 05: Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ห้อง U2Panel 06: บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง
ห้อง U-storeR07: เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย)
ห้อง U5R05: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ห้องที่ 2
ห้อง U6R08: ประวัติศาสตร์บอกเล่า
17.00-18.00 น.Book Launch  
ห้อง BallroomฺB1 หนังสือ “จุดตัดของเรื่องต้องห้ามในพื้นที่ความรู้” โดย ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์
ห้อง U2B2 หนังสือ “การเดินทางในระยะห่างของดวงตา: เรืื่องเล่าจากจิตไร้สำนึกสู่ภาพฝันของอิสรภาพในบริบทสมัยใหม่” โดย อ.ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ
ห้อง U5ฺฺB3 หนังสือ “อีสานหลังการพัฒนา: ทันสมัย ไคแหน่ แต่บ่คัก” โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
ห้อง U6ฺB4 หนังสือ “เมืองชายแดน/การเคลื่อนย้ายข้ามแดน แม่สอดเชียงของ” โดย รศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว และ ผศ.ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง
18.00-19.30 น.งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม (Cocktail)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

09.00 – 10.30 น.นำเสนอผลงาน
ห้อง BallroomRoundtable Panel มานุษยวิทยากับระบาดวิทยาวัฒนธรรม
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์/ ดร.ประชาธิป กะทา/ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
ห้อง U2Panel 07: การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ห้อง U5Panel 08: Southeast Asia’s Lost Time: The Memoirs of Cold War in Contemporary Art, Memorabilia, and Historical Records
ห้อง U-storeR09: ตลาดท้องถิ่น/ การค้าชายแดน
ห้อง U6R10: การเมืองกับตัวแทน
10.30 – 10.45 น.พักรับประทานอาหารว่าง   
10.45 – 12.15 น.นำเสนอผลงาน 
ห้อง BallroomRoundtable Panel “ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน: สังคมและการเมืองไทยในสมัยของการเปลี่ยนแปลง”
วิทยากร รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ/ ผศ.ดร.เสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์/ ผศ.ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร/ ดร.ชัยพงษ์ สำเนียง
ห้อง U2Panel 09: สังคมวิทยาภัยพิบัติ
ห้อง U5R12: การเคลื่อนย้าย (Mobility)
ห้อง U6R13: Covid-19 ห้องที่ 1
ห้อง U-storeB5 หนังสือ “มิงกะลาบาเมืองอุบล” โดย รศ.ดร.สมหมาย ชินนาค และคณะ
12.15 – 13.30 น.รับประทานอาหารกลางวัน 
   
13.30 – 15.00 น.นำเสนอผลงาน   
ห้อง BallroomSpecial Talk ทบทวนสถานภาพอีสานศึกษาและการทะลุเพดานองค์ความรู้สังคมไทย โดย ดร.สุรสม กฤษณะจูฑะ
ห้อง U2Panel 10: สังคมวิทยาการพนัน
ห้อง U5R11: การเมืองกับวัตถุ
ห้อง U6R14: Covid-19 ห้องที่ 2
15.00 – 15.15 น.พักรับประทานอาหารว่าง   
15.15 – 16.45 น.ปาฐกถาปิด หัวข้อ “แนวส้าง ม้างแปง: ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอีสานและลุ่มน้ำโขง”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
16.45-17.00 น.พิธีปิดการประชุม 
 
* นิทรรศการ “อุบล Agenda: วาระวาริน” โดย ถนอม ชาภักดี
ระหว่างวันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนตั้งใจอนุกูลศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
(มีรถรับส่งสำหรับ ผู้ที่ต้องการชมนิทรรศการ ในวันที่ 21 พ.ย. 63)