กำหนดการ

Tentative Program

วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-09.00 น. กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม
09.00 – 10.30 น. ปาฐกถาเปิด หัวข้อ “คลี่ คลาย ญ้าย เคลื่อน”
โดย รศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น. นำเสนอผลงานประเภทบทความและเวที
12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. นำเสนอผลงานประเภทบทความและเวที
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น. นำเสนอผลงานประเภทบทความและเวที
18.00-19.30 งานเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุม

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563

09.00 – 10.30 น. นำเสนอผลงานประเภทบทความและเวที
10.45 – 12.15 น. นำเสนอผลงานประเภทบทความและเวที
12.15 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. นำเสนอผลงานประเภทบทความและเวที
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น. ปาฐกถาปิด หัวข้อ “แนวส้าง ม้างแปง: ว่าด้วยสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอีสานและลุ่มน้ำโขง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16.45-17.00 น. พิธีปิดการประชุม