กำหนดการ

ประเภทการนำเสนอบทความเดี่ยว (Individual Paper)

R01 : นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.45 – 12.15 น. ห้อง U2)
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1“ญ่าย” หนีการพัฒนา : เรื่องเล่ามหัศจรรย์กับการเคลื่อนย้ายและการอพยพหลังการพัฒนาเขื่อนปากมูลพงษ์เทพ บุญกล้า
2ผลกระทบของความเป็นเมืองต่ออาหารและผู้คน: การศึกษาผ่านมุมมองนิเวศวิทยาเมืองวาสนา ศรีจำปา
3อำนาจกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ำมูล: กรณีศึกษา บ้านโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษเรวุฒิ ทองสิงห์* และ กนกวรรณ  มะโนรมย์
4ภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือน กรณีศึกษา : ตำบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่  ดวงพร เพิ่มสุวรรณ* จันทร์จิรา นันตา และ วิกานดา  ใหม่เฟย
   
 R02: วัฒนธรรมสมัยนิยม (Popular Culture) (20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.45 – 12.15 น. ห้อง U5) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1การเติบโตของวัฒนธรรม “ไทบ้าน” ผ่านรถแห่มหรสพเคลื่อนทีจารุวรรณ ด้วงคำจันทร์
2อำนาจ ความรัก และการเป็น ‘ไทบ้าน’ : ภาพที่ (ไม่) เสนอในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์วิมล โคตรทุมมี
3วัตถุแอนะล็อกในยุคดิจิทัล: วัยรุ่นกับการบริโภคแผ่นเสียงมุขธิดา เองนางรอง
   
 R03: วัฒนธรรมทางวัตถุ (Material Culture) (20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.45 – 12.15 น. ห้อง U6) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1การหันเหสู่ชุมชน (community turn) ของศิลปะร่วมสมัย: การสำรวจทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติเบื้องต้นวรเทพ อรรคบุตร
2การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่นนันทวัน เจ๊กจันทึก
3ภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้สล่าช่างไม้พื้นบ้านจังหวัดแพร่จันทร์จิรา นันตา* ดวงพร เพิ่มสุวรรณ และ ทิพารัตน์ สถิตสุข
   
 R04: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ห้องที่ 1 (20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ห้อง U5) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1ความเชื่อเรื่องข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีของไทยและญี่ปุ่นวิศรุตา เฟอร์รารา* MISHIMA Kumiko และIWAMI Sayo
2ภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษธันยพงศ์ สารรัตน์
3ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นครพนมและแขวงคำม่วน : ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขง.เกรียงไกร  ผาสุตะ
   
 R05: ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ห้องที่ 2 (20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.15 – 16.45 น. ห้อง U5) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1ข้อจำกัดของพุทธศาสนาเพื่อสังคมเจษฎา บัวบาน
2ความไม่มั่นคงของการดำรงอยู่ในสังคมหลังฆราวาสผ่านการทบทวนแนวคิด Existential Securityธัญญาภรณ์  จันทรเวช* ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์
3เปลี่ยนรูป แปลงร่าง อำพรางตารัฐ: สำรวจความเป็นความเป็นผู้กระทำการของกัญชาร่วมกับวัตถุอื่นในพิธีกรรมการแจกกัญชาของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลางศุภรดา เฟื่องฟู  
4พระใหญ่สกายวอร์ค:    แลนด์มาร์คและสุนทรียศาสตร์ใหม่ของการท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยไทยโรจน์  พวงมณี
   
 R06: เพศ /ความเป็นชาย (20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ห้อง U-Store) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1เพศที่สาม คือ อะไร หรือ ใคร ในสังคมไทยผ่านวิธีคิดภาษาศาสตร์มานุษยวิทยาสิริศิระ โชคทวีกิจ
2ภาพลักษณ์ผู้ชายแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลาจากวรรณกรรมฉบับพิมพ์เล่มเล็กภานุวัฒน์ วรจินต์
3ความเชื่อของสถาบันตำรวจกับการสร้างความเป็นชายอู่ธนา สุระดะนัย
4ไฟป่าไหม้ดอยสุเทพ: เมื่อวนศาสตร์และความเป็นชายต้องการที่จะจัดการและควบคุมไฟป่าสุเมธ รักษ์จันทร์
   
 R07: เศรษฐกิจ (เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย) (20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.15 – 16.45 น. ห้อง U-Store) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1แปลงความเสี่ยงให้เป็นทุน เพื่อบ้านที่มั่นคงกว่า  กรณีศึกษา: กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน เครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลนครอุดรธานีธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณ
2วังกุ้ง การทำเกตรกรรมแบบพื้นบ้าน กับปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่น และปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรสาครปิยชัย นาคอ่อน
   
 R08: ประวัติศาสตร์บอกเล่า (20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.15 – 16.45 น. ห้อง U6) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1การฟื้นฟูสำนึกชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยกระบวนการประวัติศาสตร์บอกเล่าในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปริญ รสจันทร์
2จากผู้เสียหัวและจอมโจรถึงผู้มีรายได้น้อย : ความหมายในความยากจนของชุมชนริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23ปริญ รสจันทร์* นุชรินทร์ มิ่งโอโล และ นันทวัน เจ๊กจันทึก
3จากนาคดั้น ถึงโพรงหิน : ความเชื่อและความหมายในหลุมยุบของชุมชนเกลือในภาคอีสานนุชรินทร์ มิ่งโอโล
4กลิ่น รส และหนอน: อัตลักษณ์ของปลาแดก (เป็น) ความทรงจำในวิถีอาหารแห่งบ้านปากยามทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่ง
5โลกอุดมคติในดินแดนพิศวงของเมืองลับแล การคลี่ญ่ายของเรื่องเล่าและชุมชนจากเหนือจรดใต้วธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
   
 R09: ตลาดท้องถิ่น / การค้าชายแดน (21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ห้อง U-store) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1พลวัต “กาดเมืองเชียงตุง” บนเวทีเศรษฐกิจและความเป็นชาติพันธุ์ดุจฤดี คงสุวรรณ์
2การบูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการยั่งยืนของ ตลาดเช้า- แลงวิธวินท ภาคแก้ว
3รัฐชายแดนจำบัง: การเคลื่อนและข้ามของขอบเขตระหว่างมนุษย์กับสิ่งของในช่วงการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาวท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนมวัลลภ บุญทานัง
   
 R10: การเมืองกับตัวแทน (21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 10.30 น. ห้อง U6) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1ศึกษาเปรียบเทียบวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนภาษาลาวและภาษาเวียดนามระดับประถมศึกษาวัชรี ศรีคำ
2ความฝันของผู้ยังไม่มีบุญ: กบฏผู้มีบุญภาคอีสาน ค.ศ.1902 ในมุมมองใหม่ธิบดี บัวคำศรี
3ภาพตัวแทนปลายด้ามขวาน : อ่าน “ชายแดนใต้” ผ่านเพลงร่วมสมัยหลัง พ.ศ.2547สมัชชา นิลปัทม์
4วงจรอุบาทว์ในการเมืองไทย (The Vicious Cycle in Thai Politics)จันจิรา ดิษเจริญ
   
 R11: การเมืองกับวัตถุ (21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ห้อง U5) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์จังหวัดนครพนม: การสร้างพื้นที่แห่งความทรงจำเกี่ยวกับโฮจิมินห์ในชุมชนชาวเวียดนามพลัดถิ่นในเมืองไทยสุริยา คำหว่าน
2ปริซึมของภาพถ่าย: : Archival Art ว่าด้วยเหตุการณ์หกตุลาธนาวิ โชติประดิษฐ
3การเมืองดิจิตอล (digital politics) : การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือนชัยพงษ์  สำเนียง
4ต่อรองต่อต้านผ่านวัตถุ: จากวัตถุเพื่อการประท้วงสู่วัตถุเพื่อการต่อต้านหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗ปิยรัตน์ ปั้นลี้
   
 R12: การเคลื่อนย้าย (Mobility) (21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.45 – 12.15 น. ห้อง U5) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1Following Method: วิธีวิทยาของการศึกษาแบบติดตามการเคลื่อนย้ายนายชัชชล อัจนากิตติ
2“ความปรารถนากับวิถีชีวิต “สองถิ่นที่” ของครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว” พลวิเชียร ภูกองไชย* และ พัชรินทร์ ลาภานันท์
3สุขภาวะของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
   
 R13: Covid-19 ห้องที่ 1 (21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.45 – 12.15 น. ห้อง U6) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1กลุ่มดะวะห์ในโควิค-19 กับกระแสสังคมแจ๊ะอัซวานี เจ๊ะแว
2Social Distancing ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดได้จริงหรือสากียะห์ มะรงค์
3ผู้เฒ่าอีสาน: ผลกระทบกับการปรับตัวในภาวการณ์ระบาดของโควิด 19วรธนิก โพธิจักร
4ชีวิตแม่ค้า : ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและประสบการณ์การปรับตัวภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19นางสาวนิรัตรี สุขดี
5ชีวิตที่เคลื่อนย้าย: การดำรงชีพแบบเชื่อมโยงข้ามถิ่น กับผลกระทบจากโควิด 19พฤกษ์ เถาถวิล
   
 R14: Covid-19 ห้องที่ 2 (21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น. ห้อง U6) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1ผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยจากสถานการณ์โควิด-19เดชรัต สุขกำเนิด
2การสร้างมิตรคติของเจ้าหน้าที่วิกฤติการณ์โควิด-19สโรชา  ชูแก้ว
3ความกลัวและการหลุดพ้น กรณี การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ในสังคมมลายูอาวาตีฟ อิสาหะ 
4การปรับตัวของเกมกระดานในสถานการณ์โควิด-19: จากออฟไลน์สู่ออนไลน์แดนไท สุขกำเนิด
5การศึกษาไร้พรมแดนก้าวหน้าหรือถดถอยหลังโควิด 19กุศล พยัคฆ์สัก