กำหนดการ

ประเภทการนำเสนอเวทีวิชาการ (Panel)

Panel 01: พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่างโนริยูกิ ซูซูกิ
2บทบาทของ Residents’ Association (Jichikai) ในเมือง Ginowan กับการสร้างพื้นที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องฐานทัพอเมริกาในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับการสร้างพื้นที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์
3การพัฒนาภายในของลาวในยุคโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาแนวทางการพัฒนาชนบทที่แตกต่างPhonemany Vongxay
4จากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเครือข่ายทางสังคมนุชนารถ สมควร
   
 Panel 02: นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ณภัค เสรีรักษ์
กษมาพร แสงสุระธรรม
กิตติมา จารีประสิทธิ์
วิภาช ภูริชานนท์
   
Panel 03: เรือนร่าง พื้นที่ เทคโนโลยี และการจัดการร่างกายที่เป็นแหล่งโรค
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1พื้นที่เชิงเทคโน : การประกอบสร้างเชิงภววิทยาของวิถีความเป็นแม่ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ปาณิภา สุขสม
2โครงการแฟลตบ้านเอื้ออาทร: การคงอยู่ของพื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจนอมต จันทรังษี
3“พวกเราเป็นนักร้องตาบอดไม่ใช่ขอทาน”: การบาลานเรือนร่างพิการของนักร้องตาบอดกับระบอบการมองและอำนาจการจับจ้องในชีวิตประจำวันประชาธิป กะทา
4อำนาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลาง COVID-19 กับชีวิตแรงงานคืนถิ่นจากมาเลเซียชลิตา บัณฑุวงศ์
5วิธีวิทยาของพื้นที่สนธยา และร่างกายของพัฒน์พงษ์จิราพร เหล่าเจริญวงศ์
Panel 04: พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: พลเมืองผู้ตื่นตัว แรงงาน การพัฒนา และการท่องเที่ยว
Knowledge Space and Mobility: Active Citizen, Labour, Development and Tourism
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1ผู้ตื่นตัวทางการเมืองที่ไม่ใช่พลเมือง การช่วงชิงความเป็นพลเมืองอัจฉรา รักยุติธรรม
2การดิ้นรนต่อสู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการของแรงงานข้ามชาติที่เป็นพนักงานขายบริการในเมืองเชียงใหม่วิจิตร ประพงษ์
3ศาสนากับการเคลื่อนย้ายของแรงงานชาติพันธุ์จากไทยสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้วาสนา ละอองปลิว
4มนุษย์โครงสร้างพื้นฐาน”: ชีวิตรอบโครงการพัฒนาการเกษตรรอบเมืองในกระแสทุนนิยมวิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
5สตรีผู้ประกอบการและการช่วงชิงพื้นที่ท่องเที่ยวในเมืองชายแดนปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
 Panel 05: Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ลำดับหัวข้ผู้นำเสนอ
1Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวิภาวี พงษ์ปิ่น
อาจินต์ ทองอยู่คง
สิทธิโชค ชาวไร่เงิน
อัครนัย ขวัญอยู่
   
 Panel 06: บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงวชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
ปัญจเดช สิงห์โท
อ้อมบุญ ทิพย์สุนา  
   
 Panel 07: การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1กระบวนการสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชนกรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเอกรินทร์ พึ่งประชา
2วิถีการผลิตข้าวในบริบทด่านซ้าย: อำนาจและการต่อรองของเกษตรกรสูงอายุเพื่อความมั่นคงทางอาหารฐิตินันท์ ใกล้ชิด
3“น้ำผักสะทอน” ภูมิปัญญาท้องถิ่นด่านซ้ายกับความมั่นคงทางอาหารจริยา นาคำภา
4การจัดการภัยแล้งในระบบอาหารของเกษตรกร อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยนิจนันท์ ปาณะพงศ์
   
 Panel 08: : เวลาที่หายไปของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: ความทรงจำของสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัย ของสะสมและบันทึกประวัติศาสตร์ (Southeast Asia’s Lost Time: The Memoirs of Cold War in Contemporary Art, Memorabilia, and Historical Records) 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1“เวลาที่หายไป: ร่องรอยของวัฒนธรรมสงครามเย็นในศิลปะร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ 
2ความไร้น้ำยาของ “สังคมศาสตร์สงครามเย็น” และอำนาจของมนุษยศาสตร์ในภาคใต้: สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์-นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาว่าด้วยการก่อตัวของอัตลักษณ์เชิงภูมิภาคในทักษิณคดีศึกษาธนภาษ เดชพาวุฒิกุล
3การต่างประเทศต่างพระเนตรพระกรรณ: บ่อเกิดกระทรวงการต่างประเทศไทยและมรดกตกทอดในยุคสงครามเย็นปราน จินตะเวช
4จากสมรภูมิที่เวียดนามสู่สงครามทุนแฟชั่นของนักสะสมชาวไทย: ความทรงจำของสงครามเย็นที่ถูกจินตนาการใหม่ผ่านวัตถุชัยพร สิงห์ดี
   
Panel 09: สังคมวิทยาภัยพิบัติ: เรื่องเล่าและชุดความรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้นำเสนอ
1บทบาทของผู้หญิงในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติธรรมชาติ และสถานการณ์ภัยพิบัติจากน้ำมือของมนุษย์อลิสา หะสะเมาะ
2สังคมวิทยาภัยพิบัติ: เรื่องเล่าและชุดความรู้การจัดการความเสี่ยงจากน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีกนกวรรณ มะโนรมย์
สุรสม กฤษณะจูฑะ
แมน ปุโรทกานนท์
ไพศาล จี้ฟู
 Panel 10: สังคมวิทยาการพนัน: จริยศาสตร์ VS วัฒนธรรม 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1การพนัน: วิถีจริยศาสตร์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่าประเสริฐ แรงกล้า
2การพนันในอีสาน: มองผ่านบริบทวัฒนธรรมความเชื่อและวัฒนธรรมการเมืองธวัช มณีผ่อง
ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ
จันทรา  ธนวัฒนาวงศ์