กำหนดการ

ประเภทการนำเสนอเวทีวิชาการ (Panel)

 Panel 01: พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1การศึกษาประชาสังคม และพลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคม ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และสปป.ลาวโนริยูกิ ซูซูกิ
2บทบาทของ Residents’ Association (Jichikai) ในเมือง Ginowan กับการสร้างพื้นที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื่องฐานทัพอเมริกาในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับการสร้างพื้นที่กลางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์
3การพัฒนาภายในของลาวในยุคโลกาภิวัตน์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบการรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านท่าช้าง นครหลวงเวียงจันทน์ และบ้านหลิ่งชัน แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวPhonemany Vongxay
4จากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการ: เครือข่ายทางสังคม และการก่อตัวของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นนุชนารถ สมควร
   
 Panel 02: นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1การเพาะปลูกขนาดใหญ่ในฐานะที่เป็นมรดกอาณานิคมอันสัมพันธ์กับการผลิตระดับโลกและการพัฒนาในซีกโลกใต้กษมาพร แสงสุระธรรม
2convivial conservationณภัค เสรีรักษ์
3สุนทรียศาสตร์ในวรรณกรรมเกี่ยวกับป่าเขาในยุคสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็นวิภาช ภูริชานนท์
4ชุดความเรียงภาพถ่ายที่อภิปรายถึงวิถีชีวิตและความเชื่อทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชนริมฝั่งโขงกิตติมา จารีประสิทธิ์
   
 Panel 03: Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวิภาวี พงษ์ปิ่น
2Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอาจินต์ ทองอยู่คง
3Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสิทธิโชค ชาวไร่เงิน
4Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอัครนัย ขวัญอยู่
   
 Panel 04: บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงวชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
2บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงปัญจเดช สิงห์โท
3บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงอ้อมบุญ ทิพย์สุนา  
   
 Panel 05: พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: โลกออนไลน์ แรงงาน การพัฒนา และการท่องเที่ยว 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1การเคลื่อนไหวบนทวิตเตอร์ของคนรุ่นใหม่ ที่ทวีตเรื่องการเมืองและเรื่องสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์อัจฉรา รักยุติธรรม
2การช่วงชิงพื้นที่การท่องเที่ยวของสตรีผู้ประกอบการในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
3การดิ้นรนต่อสู้ของแรงงานไทใหญ่เพศชายที่เป็นพนักงานขายบริการในเมืองเชียงใหม่วิจิตร ประพงษ์
4การเคลื่อนย้ายของแรงงานชาติพันธุ์จากไทยสู่เกาหลีใต้วาสนา ละอองปลิว
5“พลเมืองโครงสร้างพื้นฐาน”: ชีวิตรอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่การเกษตรรอบเขตเมือง”วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล
   
 Panel 06: การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหาร 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1กระบวนการสร้างโจทย์วิจัยจากชุมชนกรณีศึกษาการขับเคลื่อนเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยเอกรินทร์ พึ่งประชา
2วิถีการผลิตข้าวในบริบทด่านซ้าย: อำนาจและการต่อรองของเกษตรกรสูงอายุเพื่อความมั่นคงทางอาหารฐิตินันท์ ใกล้ชิด
3“น้ำผักสะทอน” ภูมิปัญญาท้องถิ่นด่านซ้ายกับความมั่นคงทางอาหารจริยา นาคำภา
4ภัยแล้งกับการจัดการของเกษตรกรนิจนันท์ ปาณะพงศ์
   
 Panel 07: Southeast Asia’s Lost Time: The Memoirs of Cold War in Contemporary Art, Memorabilia, and Historical Records 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1The Lost Time: Traces of Cold War Culture in Southeast Asian Contemporary ArtPandit Chanrochanakit 
2Vanishing Cold War Social Sciences and the Emergence of Discourse of Academic Localism in Southern Thailand, 1960s-2010s”Thanapas Dejpawuttikul
3On His Majesty’s Foreign Service: The origin of Thai conservatives’ dominancy in the realm of foreign affairs during 1950sPran Jintrawet
4From the Battle Field of Nam to The Fashion Capitals War of Thai Collectors: Re-imagining memory the Vietnam War Through U.S. Military Vintage Clothing Materials.Chaiyaporn Singdee
   
 Panel 08: สังคมวิทยาการพนัน: จริยศาสตร์ VS วัฒนธรรม 
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1การพนัน: วิถีจริยศาสตร์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่าประเสริฐ แรงกล้า
2การพนันพื้นบ้านในมิติวัฒนธรรมธวัช มณีผ่อง
3ประสบการณ์พนันในกลุ่มเยาวชน: มุมมองและความเชื่อปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ
4การพนันในพื้นที่อีสานจันทรา  ธนวัฒนาวงศ์
   
Panel 09: เรือนร่าง พื้นที่ เทคโนโลยี และการจัดการร่างกายที่เป็นแหล่งโรค
ลำดับหัวข้อผู้นำเสนอ
1พื้นที่เชิงเทคโน : การประกอบสร้างเชิงภววิทยาของวิถีความเป็นแม่ผ่านเทคโนโลยีเพื่อการเจริญพันธุ์ปาณิภา สุขสม
2โครงการแฟลตบ้านเอื้ออาทร: การคงอยู่ของพื้นที่แบบขอบเขตไม่ชัดเจนอมต จันทรังษี
3“พวกเราเป็นนักร้องตาบอดไม่ใช่ขอทาน”: การบาลานเรือนร่างพิการของนักร้องตาบอดกับระบอบการมองและอำนาจการจับจ้องในชีวิตประจำวันประชาธิป กะทา
4อำนาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลาง COVID-19 กับชีวิตแรงงานคืนถิ่นจากมาเลเซียชลิตา บัณฑุวงศ์