กิจกรรมภายในงาน

การประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่

 • ปาฐกถาเปิด “รักข้ามชาติ/ศาสตร์/เพศ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปาฐกถาปิด “วิชาการข้ามศาสตร์” โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
 • เวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ ทั้งจากนักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี รวมถึงบุคคลทั่วไป หลากหลายรูปแบบและประเด็น
  • การนำเสนอประเภทบทความ ในประเด็น วัฒนธรรมการออกแบบ การออกแบบวัฒนธรรม ละครกับการสร้างพื้นที่ทางสังคม ดนตรี กีฬา ตัวตน อารมณ์กับปรากฏการณ์วิทยาสังคม สุสาน ศาลเจ้า และพระพุทธรูป สุนทรียแห่ง/และวัตถุสภาวะ ชาติพันธุ์หลากมิติ มรดกวัฒนธรรมกับการเรียนรู้ การเมืองของคนสามัญ รัฐ และชนชั้นนำ ความเป็นชายและเควียร์ข้ามถิ่น ผู้หญิงกับการข้ามเพศภาวะ สังคมวิทยาของสิทธิมนุษยชน เศรษฐศาสตร์การเมืองและเพศภาวะของสิ่งแวดล้อม จุลชีวะและชีวิตคน ภูติและสัตว์หลากสภาวะ มานุษยวิทยาธรรมชาติ มานุษยวิทยาภัยพิบัติ ชุมชนและการเคลื่อนย้าย: บ้าน วัด ยานยนต์ เรียนรู้ข้ามศาสตร์ จากหอคอยงาช้างสู่สาธารณะ ความรู้ข้ามพื้นที่และกลุ่มชน
  • การนำเสนอประเภทเวที
   • คน/ช้าง/การเดินทาง และชีวิตเร่ร่อนในโลกสมัยใหม่
   • การขัดขืน ต่อรอง ต่อต้านและปรับตัวในสังคมไทยร่วมสมัย

   • ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และประชาสังคมกับการพัฒนา  ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่าง

   • การเคลื่อนย้ายข้ามแดนของ คน สินค้า และข่าวสาร ในบริบทชายแดนไทยและเพื่อนบ้าน

   • เมื่อตาสบตา: ปรากฏการณ์นิยมของการละครของผู้ถูกกดขี่
  • เวทีเสวนาโต๊ะกลม
   • อุทิศครู พัทยา สายหู
   • อุทิศครู สุเทพ สุนทรเภสัช
   • อุทิศครู ฉลาดชาย รมิตานนท์
   • จริยธรรมการวิจัยในคน
   • Future Collaboration between Thai Sociologists and Australia Sociologists
   • คนกับเกม : มานุษยวิทยาว่าด้วยเกมในสังคมยุคใหม่
 • การเปิดตัวและเสวนาหนังสือ
  • อัตลักษณ์เอกสาร: วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย โดย ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ร่วมสนทนาโดย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
  • อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย วิริยะ สว่างโชติ ร่วมสนทนาโดย เกษม เพ็ญภินันท์
  • Limology: ชายแดนศึกษากับเขต-ขันธ์วิทยาของพื้นที่ใน/ระหว่าง โดย จักรกริช สังขมณี ร่วมสนทนาโดย นิติ ภวัครพันธ์ุ
  • จากรักโรแมนติคสู่การต่อสู้ทางชนชั้น: อ่าน “ส่งชู้สอนสาว” วรรณกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไตดำในเวียดนาม โดย ยุกติ มุกดาวิจิตร ร่วมสนทนาโดย ประคอง นิมมานเหมินท์
 • ร้านหนังสือ
 • นิทรรศการ
 • ภาพยนตร์ทางมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา
 • ฯลฯ

รายละเอียดห้องนำเสนอ เวลานำเสนอ และกิจกรรมต่างๆ