ข้ามพื้นที่/สังคมวัฒนธรรม

ความรู้ไม่เคยถูกจำกัดแต่เฉพาะถิ่นฐานใดอย่างตายตัว ยิ่งในสังคมปัจจุบันที่การเคลื่อนย้ายถ่ายเทของทัศน์ทิว (-scape) ทั้งด้านกลุ่มชาติพันธ์ุ (ethnoscape) ความคิด (ideoscape) การสื่อสาร (mediascape) เงินทุน (financialscape) และเทคโนโลยี (technoscape) ทำให้สังคมและวัฒนธรรมที่นักมานุษยวิทยาและนักสังคมวิทยาศึกษาไม่หยุดนิ่งอีกต่อไป ในสังคมที่มีความเคลื่อนไหวสูงเช่นนี้ ทำอย่างไรจึงจะติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้ได้เท่าทัน วิธีการแบบเดิมที่มักเข้าใจไปว่าผู้คนหยุดนิ่ง ชุมชนอยู่เป็นที่เป็นทาง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ การสื่อสาร และเงินทุน ติดอยู่กับกลุ่มคนเฉพาะแห่งอย่างตายตัวนั้น จะยังคงใช้ได้กับการศึกษาสังคมที่มีความเคลื่อนไหวสูงหรือไม่ ผู้คนที่เคลื่อนไหวมากขึ้นแตกต่างไปจากผู้คนที่อยู่กับถิ่นฐานอย่างไร ประเด็นที่เป็นที่สนใจได้แก่ การเคลื่อนย้าย ชนบทในโลกสมัยใหม่ ภูมิภาคและโลก พหุสังคม/วัฒนธรรม ชาติพันธุ์ที่เคลื่อนไหว ครอบครัวยุคใหม่ สังคมสูงวัย และแรงงานอารมณ์และอวัตถุ (emotional and immaterial labor)