ข้ามมนุษย์

สังคมและมนุษย์ไม่เคยแยกขาดโดดเดี่ยวหรือเป็นเอกเทศอย่างสมบูรณ์หรือมีอำนาจเหนือกำหนดโลกทางธรรมชาติและวัตถุได้ เพียงแต่มนุษย์และสังคมมักทึกทักเอาเองมาอย่างเนิ่นนานว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณที่เป็นอิสระ เหนือ และอาจสามารถกำหนด หรือกระทั่งจัดระบบความหมาย กำกับความเข้าใจต่อโลกทางธรรมชาติและวัตถุได้ หากแต่อันที่จริง มนุษย์และสังคมอยู่ร่วมกับและอาจจะภายใต้อิทธิพลของโลกทางธรรมชาติและวัตถุเสมอ การไม่ตระหนักถึงบทบาทการเป็นผู้กระทำการของโลกทางธรรมชาติและวัตถุ การไม่ตระหนักถึงความสำคัญที่วัตถุและสังคมต่างก็มีส่วนสร้างซึ่งกันและกัน การละเลยวิธีการเข้าใจโลกธรรมชาติที่แตกต่างไปจากวิธีการแยกธรรมชาติออกจากวัฒนธรรมอย่างค่อนข้างเด็ดขาดในวิธีคิดแบบสมัยใหม่มีส่วนทำให้มนุษย์ปัจจุบันไม่มีวิธีการที่ดีในการเข้าใจและจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปัญหาในการเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ ประเด็นที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันได้แก่ สังคมดิจิทัลสัตว์ นิเวศ และมนุษยสมัย (anthropocene)” โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน ศาสนาและสิ่งเร้นลับ เควียร์ (queer) เงินดิจิทัล (digital money) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence, AI)