ข้ามสู่สาธารณะ

ความรู้ไม่ว่าจะในสาขาใดล้วนไม่ได้อยู่อย่างหลุดลอยจากสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับสังคมไม่ได้มีเฉพาะการที่สังคมมีส่วนกำหนดทิศทางของความรู้ หากแต่ความรู้ นักวิชาการ และโลกทางวิชาการยังมีส่วนสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคม การข้ามจากโลกวิชาการบนหอคอยงาช้าง ออกไปสู่การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมยังคงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างความรู้ที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์สังคมโดยตรง การผลักดันประเด็นสำคัญๆ เพื่อการสร้างสังคมที่มีสันติสุข มีสิทธิเสมอหน้ากัน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ทัดเทียมกัน มีความยุติธรรม และมีเสรีภาพในการแสดงออก เป็นเป้าหมายสำคัญของงานวิชาการไม่น้อยไปกว่าความก้าวหน้าของความรู้ ประเด็นปัญหาของการก้าวสู่สาธารณะที่อาจเลือกมานำเสนอได้แก่ประเด็น รัฐข้ามคน คนข้ามรัฐ ความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม วิกฤติการเมืองร่วมสมัย คนสามัญ คนเบี้ยล่าง ความยากจนข้นแค้นและความชายขอบ