คณะกรรมการจัดการประชุม

รายนามคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1

กรรมการ