ประกาศผลการคัดเลือก

ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 1 หัวข้อ “เชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

⇒ คลิกที่นี่เพื่อดูรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ⇐

 

คำชี้แจง

  • ทุกท่านที่ประสงค์จะนำเสนอกรุณายืนยันโดยลงทะเบียนตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนดทางเว็บไซต์
  • การประชุมนี้รับเฉพาะบทคัดย่อ ไม่จำเป็นต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์อีก ทั้งนี้ หากผู้นำเสนอท่านใดประสงค์จะตีพิมพ์บทความฉบับสมบูรณ์ในวารสารฉบับพิเศษของการประชุม ขอให้เตรียมบทความของท่านมาในวันงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคุณภาพในลำดับถัดไป
  • ผู้ได้รับการจัดสรรทุนสามารถเบิกค่าใช้จ่ายตามจริง รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 บาทต่อผลงาน (ครอบคลุมค่าเดินทางและค่าที่พักเท่านั้น ไม่รวมค่าลงทะเบียน) ทั้งนี้ขอให้ท่านเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อนำส่งในวันประชุมด้วย
  • ผู้นำเสนอทั้งอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มาจากหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุม ได้แก่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน