ปาฐกถาปิดการประชุม

gomarth
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ปาฐกถาปิดในหัวข้อ “วิชาการข้ามศาสตร์”

 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ เป็นนักวิาการด้านมานุษยวิทยาการแพทย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  โกมาตรเป็นบุคคลสำคัญที่ได้นำองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมไปสร้างความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการดูแลสุขภาพในสังคมไทย โดยเชื่อมโยงให้เห็นว่าความรู้การแพทย์สมัยใหม่จำเป็นต้องเพิ่มมิติความเป็นมนุษย์ และต้องทำความเข้าใจระบบความเชื่อของคนท้องถิ่นที่มีผลต่อการเยียวยารักษาโรคและการเจ็บป่วย รวมทั้งยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้บุคลากรด้านสาธารณสุขรู้จักการทำวิจัยชุนด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยาที่สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น

ผลงานวิาการของโกมาตร ได้แก่ คืนสุนทรียภาพให้สุขภาพ : กระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ จิตวิญญาณ สุนทรีภาพและความเป็นมนุษย์ (2545) พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทย (2545) ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย: ประาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ (2548) สุขภาพไทย วัฒนธรรมไทย (2550) สังคมปรนัย (2552) สมัาสุขภาพ : ปรัญา แนวคิดและจิตวิญญาณ (2555) เป็นต้น

ในการประชุมวิาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 1 นี้ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ จะเป็นองค์ปาฐกในหัวข้อ “วิาการข้ามศาสตร์” ซึ่งจะเปิดมุมมองเกี่ยวกับพรมแดนความรู้ทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่มาบรรจบและเชื่อมโยงกัน