ปาฐกถาเปิดการประชุม

chalidaporn-pix-e1528133676120.jpg
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ ปาฐกถาเปิดในหัวข้อ “รักข้ามชาติ/ศาสตร์/เพศ”

 

ลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักวิาการสายสตรีนิยมผู้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการนำเสนอมุมมองด้านความรักในการอธิบายการเมืองและสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ ตลอดจนคอลัมน์ในเว็บไต์และบทสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆ มากมาย ในทางวิาการ เธอมีความสนใจด้านทฤษฎีและแนวคิดการเมืองเปรียบเทียบ เพศสภาพ ความรุนแรง การจัดการความขัดแย้งสาธารณะ ตลอดจนแนวคิดประาธิปไตยกับสังคมพหุนิยมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่ผ่านมา ลิดาภรณ์ลิตผลงานวิาการที่สำคัญ ได้แก่ เมื่อผู้หญิงคิดจะมีหนวด: การต่อสู้ “ความจริง” ของเรื่องเพศในสภาผู้แทนราษฎร (2549) ประวัติศาสตร์ของเพศวิถี: ประวัติศาสตร์เรื่องเพศ เรื่องเพศในประวัติศาสตร์ไทย (2551) และ หนังสือโป๊ตลาดล่าง: ความรู้ มายาคติ และจินตนาการในเรื่องเพศ (2551)

สำหรับชลิดาภรณ์ ความรักมีความเป็นสังคมการเมืองสูง และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการพยายามทำความเข้าใจความซับซ้อนของการเชื่อม ข้าม เผชิญหน้า ณ จุดตัด และความท้าทายใหม่ๆ ที่สังคมกำลังเผชิญอยู่

ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาครั้งที่ 1 นี้ ชลิดาภรณ์จะเป็นองค์ปาฐกเปิดงานในหัวข้อ “รักข้ามชาติ/ศาสตร์/เพศ” ในฐานะนักรัฐศาสตร์ เธอเป็นนักวิชาการข้ามสายที่จะเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ให้กับวงการวิชาการมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาได้เป็นอย่างดี