ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและสมัครสมาชิก SASA ได้แล้วที่ช่องทางนี้

 

ขณะนี้ปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว

 

คำชี้แจง

 • ประเภทและช่วงเวลาลงทะเบียน
  • ลงทะเบียนอัตราพิเศษ: ลงทะเบียนและชำระเงินในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561
  • ลงทะเบียนอัตราปกติ: ลงทะเบียนและชำระเงินในระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561
  • ผู้ลงทะเบียนจะสามารถชำระเงินในอัตราเดียวกับที่ลงทะเบียนได้ ในกรณีที่ชำระในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการลงทะเบียนประเภทนั้นๆ (ผู้จัดงานจะยึดข้อมูลตามวันชำระเงิน)
  • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนหน้างานได้โดยชำระเป็นเงินสดที่หน้างาน (วันท่ี 24 – 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. – 16.00 น.)
 • อัตราค่าลงทะเบียนแต่ละประเภท

Screen Shot 2561-04-22 at 00.44.49

หมายเหตุ: สำหรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มาจากองค์กรร่วมจัดที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดประชุม จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

(องค์กรร่วมจัดที่สนับสนุนงบประมาณในการจัดการประชุม ได้แก่ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียน)

 • วิธีการชำระเงินและการส่งหลักฐานการชำระเงิน
  • ชำระโดยโอนเข้าบัญชี ช่ือบัญชี: คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาออมทรัพย์ ธนาคาร: กรุงไทย สาขา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่บัญชี: 475-0-27615-4
  • หากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง E-mail: pmonthira2518@gmail.com หรือ โทรสารหมายเลข 02-696-5812 และ 02-696-5864
  • สำหรับกรณีสมาชิก SASA ขอให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาพร้อมกับหลักฐานการชำระเงินค่าสมาชิก SASA ด้วย (สามารถดูรายละเอียดและสมัครสมาชิก SASA ได้ผ่านช่องทางนี้ http://sasa.in.th/about/membership)
  • ผู้ที่ชำระเงินแล้วสามารถรับใบเสร็จได้ในวันงาน
 • ผู้ลงทะเบียนจะได้รับบัตรอาหารกลางวันสำหรับ 2 วัน การเลี้ยงรับรองมื้อค่ำสำหรับวันแรก อาหารว่าง 4 ครั้ง  เอกสารประกอบการประชุม และของที่ระลึก