วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักมานุษยวิทยา นักสังคมวิทยา นักวิชาการสาขาอื่น รวมถึงนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสนำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อกระชับและขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา สังคมวิทยา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. เพื่อเป็นการเริ่มต้นและวางรากฐานให้กับการประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยาในปีต่อๆ ไป