องค์กรร่วมจัด

– คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (องค์กรหลัก)

– ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

– สมาคมนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสยาม (สสมส., SASA)

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

– ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

– ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– สาขาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

– สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

%d bloggers like this: