เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม

(1) หนังสือรวมบทคัดย่อ (Book of Abstracts)

รวบรวมบทคัดย่อภาษาไทยของผลงานวิชาการ ทั้งในรูปแบบของบทความวิชาการและบทความวิจัย ประกอบด้วยบทคัดย่อของการเสวนาโต๊ะกลม (Roundtable panel) จำนวน 3 panel บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกและประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนทั้งสิ้น 51 ผลงาน บทคัดย่อนำเสนอเป็นกลุ่ม (Panel) ทั้งหมด 10 ประเด็น

(2) เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings)

รวมบทความจากการประชุมจำนวน 35 บทความ