Categories
Uncategorized

ผลการพิจารณาคัดเลือกบทคัดย่อ

ตามที่งานประชุมวิชาการประจำปีด้านมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่ 2 ได้เปิดรับบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุมนั้น ทางคณะกรรมการจัดงานได้คัดเลือกผลงาน ตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการตีพิมพ์บทความในเอกสารประกอบการประชุม (proceedings) ขอให้ดำเนินการส่งบทความดังนี้

          1. Format บทความ ประกอบด้วย ชื่อบทความภาษาไทย-อังกฤษ บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ ชื่อผู้แต่ง เนื้อหาสามารถเขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ โดยวางรูปแบบการเขียนตามแนวทางการเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัย ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 15 หน้า A4 (ไม่รวมรายการอ้างอิง) ใช้ระบบอ้างอิงแบบนามปีในเนื้อหา และอ้างอิงท้ายบทความตามรูปแบบ APA โดยใช้ตัวเน้นเป็นแบบตัวหน้า (B) โดยใช้ Font TH Sarabun PSK ขนาด 16 หากมี footnote ใช้ขนาด 14

          2. ส่งบทความภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ทางอีเมล thacas2020@gmail.com

ประเภทการนำเสนอ บทความเดี่ยว (Individual Paper)  

ลำดับชื่อตำแหน่งสังกัดชื่อบทความ
1พงษ์เทพ บุญกล้านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี“ญ่าย” หนีการพัฒนา : เรื่องเล่ามหัศจรรย์กับการเคลื่อนย้ายและการอพยพหลังการพัฒนาเขื่อนปากมูล
2วาสนา ศรีจำปานักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมือง คน อาหาร ผลกระทบและความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
3เรวุฒิ ทองสิงห์  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานีอำนาจกีดกันและการต่อรองในการเข้าถึงทรัพยากรลุ่มน้ำมูล: กรณีศึกษา บ้านโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
4ดวงพร เพิ่มสุวรรณ  อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้สมุนไพรในครัวเรือน กรณีศึกษา: ตำบลห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
5จารุวรรณ ด้วงคำจันทร์นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การเติบโตของวัฒนธรรม “ไทบ้าน” ผ่านรถแห่มหรสพเคลื่อนที่
6วิมล โคตรทุมมีนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำนาจ ความรัก และการเป็น ‘ไทบ้าน’ : ภาพที่ (ไม่) เสนอในภาพยนตร์ไทบ้านเดอะซีรีส์
7มุขธิดา เองนางรองนักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชีวิตและวัฒนธรรมแอนาล็อกในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษาแผ่นเสียงในประเทศไทย
8ชรรร ลันสุชีพนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การศึกษางานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ กรณีศึกษานิทรรศการ ชุด ถอดรหัสไทย (มิวเซียมสยาม)
9วรเทพ อรรคบุตรนักศึกษาปริญญาโท สาขาการวิจัยและสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามการหันเหสู่ชุมชน (community turn) ของศิลปะร่วมสมัย: การสำรวจทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติเบื้องต้น
10นันทวัน เจ๊กจันทึกอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนผ่านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เกลือท้องถิ่น
11จันทร์จิรา นันตาอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติภูมิปัญญาและการถ่ายทอดความรู้สล่าช่างไม้พื้นบ้านจังหวัดแพร่
12วิศรุตา เฟอร์ราราอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯความเชื่อเรื่องข้อห้ามเกี่ยวกับสตรีของไทยและญี่ปุ่น
13ธันยพงศ์ สารรัตน์อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องพญานาคในอาณาบริเวณวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
14สุนิภา รวมทรัพย์นักศึกษาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความเชื่อ และ เรื่องเล่า : การ “พูด” ถึงเรื่องบั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย
15เกรียงไกร  ผาสุตะอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์นครพนมและแขวงคำม่วน : ความเชื่อและพิธีกรรมการบูชาในพระธาตุศักดิ์สิทธิ์สองฝั่งโขง.
16เจษฎา บัวบานนักศึกษาICRS, UGM, IndonesiaLimitations of Engaged Buddhism
17ธัญญาภรณ์  จันทรเวช* ผศ.ดร. ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์นักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความไม่มั่นคงของการดำรงอยู่ในสังคมหลังฆราวาสผ่านการทบทวนแนวคิด Existential Security
18ศุภรดา เฟื่องฟู  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปลี่ยนรูป แปลงร่าง อำพรางตารัฐ: สำรวจความเป็นความเป็นผู้กระทำการของกัญชาร่วมกับวัตถุอื่นในพิธีกรรมการแจกกัญชาของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคกลาง
19ไทยโรจน์  พวงมณีอาจารย์มหาวิทยาราชภัฎเลยพระใหญ่สกายวอร์ค:    แลนด์มาร์คและสุนทรียศาสตร์ใหม่ของการท่องเที่ยว อำแภอเชียงคาน จังหวัดเลย
20สิริศิระ โชคทวีกิจอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพศที่สาม คือ อะไร หรือ ใคร ในสังคมไทยผ่านวิธีคิดภาษาศาสตร์มานุษยวิทยา
21อู่ธนา สุระดะนัยนักศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความเชื่อของสถาบันตำรวจกับการสร้างความเป็นชาย
22สุเมธ รักษ์จันทร์นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไฟป่าไหม้ดอยสุเทพ: เมื่อวนศาสตร์และความเป็นชายต้องการที่จะจัดการและควบคุมไฟป่า
23ภานุวัฒน์ วรจินต์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาภาพลักษณ์ผู้ชายแห่งลุ่มทะเลสาบสงขลาจากวรรณกรรมฉบับพิมพ์เล่มเล็ก
24ธนศักดิ์ โพธิ์ศรีคุณอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎอุดรธานี แปลงความเสี่ยงให้เป็นทุน เพื่อบ้านที่มั่นคงกว่า  กรณีศึกษา: กองทุนรักษาดินรักษาบ้าน เครือข่ายบ้านมั่นคงเทศบาลนครอุดรธานี
25ปิยชัย นาคอ่อนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวังกุ้ง การทำเกตรกรรมแบบพื้นบ้าน กับปัญหาการรุกรานของสัตว์น้ำต่างถิ่น และปัญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรสาคร
26เนตรดาว เถาถวิลอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานีกลับไม่ได้ ไปไม่ถึง Thailand 4.0 ในภาคเกษตรกรรมไทย
27ปริญ รสจันทร์อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดการฟื้นฟูสำนึกชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยกระบวนการประวัติศาสตร์บอกเล่าในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28ปริญ รสจันทร์* นุชรินทร์ มิ่งโอโล นันทวัน เจ๊กจันทึกอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจากผู้เสียหัวและจอมโจรถึงผู้มีรายได้น้อย : ความหมายในความยากจนของชุมชนริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23
29นุชรินทร์ มิ่งโอโลอาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจากนาคดั้น ถึงโพรงหิน : ความเชื่อและความหมายในหลุมยุบของชุมชนเกลือในภาคอีสาน
30ทุติยาภรณ์ ภูมิดอนมิ่งอาจารย์ม.ราชภัฎอุดรธานีกลิ่น รส และหนอน: อัตลักษณ์ของปลาแดก (เป็น) ความทรงจำในวิถีอาหารแห่งบ้านปากยาม
31วธวัลรัตน์ พรหมวิเศษอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโลกอุดมคติในดินแดนพิศวงของเมืองลับแล การคลี่ญ่ายของเรื่องเล่าและชุมชนจากเหนือจรดใต้
32ผศ.ดร.ดุจฤดี คงสุวรรณ์อาจารย์สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายพลวัต “กาดเมืองเชียงตุง” บนเวทีเศรษฐกิจและความเป็นชาติพันธุ์
33วิธวินท์ ภาคแก้วอาจารย์คณะศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยการบูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการยั่งยืนของ ตลาดเช้า- แลง
34วัลลภ บุญทานังนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นรัฐชายแดนจำบัง: การเคลื่อนและข้ามของขอบเขตระหว่างมนุษย์กับสิ่งของในช่วงการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทย-ลาวท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
35วัชรี ศรีคำอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯศึกษาเปรียบเทียบวีรบุรุษของชาติในแบบเรียนภาษาลาวและภาษาเวียดนามระดับประถมศึกษา
36ธิบดี บัวคำศรีอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยความฝันของผู้ยังไม่มีบุญ: กบฏผู้มีบุญภาคอีสาน ค.ศ.1902 ในมุมมองใหม่
37สมัชชา นิลปัทม์อาจารย์คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีภาพตัวแทนปลายด้ามขวาน : อ่าน “ชายแดนใต้” ผ่านเพลงร่วมสมัยหลัง พ.ศ.2547
38จันจิรา ดิษเจริญนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงจรอุบาทว์ในการเมืองไทย (The Vicious Cycle in Thai Politics)
39สุริยา คำหว่านอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์: พื้นที่แห่งความทรงจำร่วมเชิงชาตินิยมในชุมชนเวียดนามโพ้นทะเล
40ธนาวิ โชติประดิษฐอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรปริซึมของภาพถ่าย: : Archival Art ว่าด้วยเหตุการณ์หกตุลา
41ชัยพงษ์  สำเนียงนักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม ม.เชียงใหม่การเมืองดิจิตอล (digital politics) : การเปลี่ยนภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนกลุ่มใหม่ในโลกเสมือน
42ปิยรัตน์ ปั้นลี้นักศึกษาUniversity of Sussexต่อรองต่อต้านผ่านวัตถุ: จากวัตถุเพื่อการประท้วงสู่วัตถุเพื่อการต่อต้านหลังรัฐประหาร ๒๕๕๗
43ชัชชล อัจนากิตตินักวิจัยนักวิจัยโครงการวิจัยการใช้ยาต้านจุลชีพในสังคม (Anit-Microbials in Society; AMIS) สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขFollowing Method: วิธีวิทยาของการศึกษาแบบติดตามการเคลื่อนย้าย
44พลวิเชียร ภูกองไชย* พัชรินทร์ ลาภานันท์นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่นความปรารถนาของครอบครัวข้ามแดนในชุมชนชายแดนไทย-ลาว
45อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุอาจารย์กลุ่มสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้สุขภาวะของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
46แจ๊ะอัซวานี เจ๊ะแวนักศึกษา ป.ตรีม.อ.ปัตตานีกลุ่มดะวะห์ในโควิค-19 กับกระแสสังคม
47สากียะห์ มะรงค์นักศึกษา ป.ตรีม.อ.ปัตตานีSocial Distancing ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความเครียดได้จริงหรือ
48วรธนิก โพธิจักรอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯผู้เฒ่าอีสาน: ผลกระทบกับการปรับตัวในภาวการณ์ระบาดของโควิด 19
49นิรัตรี สุขดีนักศึกษาสตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ชีวิตแม่ค้า : ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและประสบการณ์การปรับตัวภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19
50พฤกษ์ เถาถวิลอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชีวิตที่เคลื่อนย้าย: การดำรงชีพแบบเชื่อมโยงข้ามถิ่น กับผลกระทบจากโควิด 19
51เดชรัต สุขกำเนิดนักวิชาการอิสระผลกระทบทางเศรษฐกิจของครัวเรือนไทยจากสถานการณ์โควิด-19
52สโรชา  ชูแก้วนักศึกษา ป.ตรีม.อ.ปัตตานีการสร้างมิตรคติของเจ้าหน้าที่วิกฤติการโควิด-19
53อาวาตีฟ อิสาหะ นักศึกษา ป.ตรีม.อ.ปัตตานีความกลัวและการหลุดพ้น กรณี การแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด-19 ในสังคมมลายู
54แดนไท สุขกำเนิดนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกลการปรับตัวของเกมกระดานในสถานการณ์โควิด-19: จากออฟไลน์สู่ออนไลน์
55กุศล พยัคฆ์สักนักวิจัย/นักวิชาการอิสระการศึกษาไร้พรมแดนก้าวหน้าหรือถดถอยหลังโควิด 19
56ประเสริฐ แรงกล้าอาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การพนัน: วิถีจริยศาสตร์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพม่า
57จิราพร เหล่าเจริญวงศ์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“ญาณวิทยาด้านพื้นที่ในอาณาเขตสนธยา: พัฒน์พงษ์ในฐานะกรณีศึกษา”

ประเภทการนำเสนอ เวทีวิชาการ (Panel)

ลำดับชื่อเวที (Panel)ผู้นำเสนอผู้ประสานงาน Panel
1.พลวัตขบวนการประชาสังคมกับบทบาทประชาคมท้องถิ่น ในประเทศไทย ญี่ปุ่น และ สปป. ลาว : ประสบการณ์ร่วม จุดเหมือน และข้อแตกต่างโนริยูกิ ซูซูกิ /ธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์/ Phonemany Vongxay /นุชนารถ สมควรธนพัชญ์ จันทร์ดิษวงษ์  
2.นิคมธรรมชาติ: แอนโทรโพซีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กษมาพร แสงสุระธรรม/ ณภัค เสรีรักษ์/ วิภาช ภูริชานนท์/ กิตติมา จารีประสิทธิ์กษมาพร แสงสุระธรรม  
3.Discipline (s): ระเบียบ-วิธี-วิ (นั) ย การทบทวนแนวคิดและการสนทนาข้ามศาสตร์ของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวิภาวี พงษ์ปิ่น/ อาจินต์ ทองอยู่คง/ สิทธิโชค ชาวไร่เงิน/ อัครนัย ขวัญอยู่วิภาวี พงษ์ปิ่น
4.บทสะท้อน การคลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน จากปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงวชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ / ปัญจเดช สิงห์โท / อ้อมบุญ ทิพย์สุนา  วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ
5.พื้นที่ความรู้ของการเคลื่อนย้าย: โลกออนไลน์ แรงงาน การพัฒนา และการท่องเที่ยวอานันท์ กาญจนพันธุ์/ อัจฉรา รักยุติธรรม/ ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ/ วิจิตร ประพงษ์/ วาสนา ละอองปลิว/ วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุลวรชาติ มอแปล
6.การขับเคลื่อนชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารเอกรินทร์ พึ่งประชา/ ฐิตินันท์ ใกล้ชิด/ จริยา นาคำภา/ นิจนันท์ ปาณะพงศ์รศ.ดร. เอกรินทร์ พึ่งประชา  
7.Southeast Asia’s Lost Time: The Memoirs of Cold War in Contemporary Art, Memorabilia, and Historical RecordsPandit Chanrochanakit/ Thanapas Dejpawuttikul/ Pran Jintrawet/ Chaiyaporn Singdeeผศ.ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s