หัวข้อที่เปิดรับ

เปิดรับบทความด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นต่อไปนี้

คลี่

การคลี่ออกของแนวคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง พลวัต พัฒนาการของมานุษยวิทยาสังคมวิทยา การคลี่ให้เห็นความเชื่อมโยงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา นั้บตั้งแต่ยุคสงครามเย็นความเป็นท้องถิ่น สู่การข้ามแดน 

คลาย

การเผยตัว การรื้อสร้างความเข้าใจสังคมในปัจจุบัน สู่การก้าวข้ามมุมมองดั้งเดิมสู่การมองทะลุกรอบแนวคิดไปสู่การทำความเข้าใจสังคมในยุคสังคมโลกปัจจุบัน ในขณะเดียวกัน การคลายยังแสดงให้เห็นมิติของความยืดหยุ่น การเกิดขึ้นของมิติความสัมพันธ์ในโลกออนไลน์ และความสัมพันธ์แบบ Social Distance อยู่ใกล้กันแต่รักษาระยะห่างทำให้เราต้องทำความเข้าใจสังคมในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ

ญ่าย

ญ่าย เป็นคำในภาษาอีสาน หมายถึง การกระจายตัว ในที่นี้หมายถึง การย้ายถิ่นฐาน การเคลื่อนย้าย ไปมาของผู้คน การเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยู่ของผู้คน คนพลัดถิ่น คนโพ้นทะเล เช่น อีสานโพ้นทะเล ภาวะความกลัวและความเกลียดชังด้านชาติพันธุ์ที่เกิดขึ้นในช่วงภัยพิบัติ แสดงให้เห็นมุมหนึ่งของการญ่าย ในขณะเดียวกัน การญ่ายก็เผยให้เห็นมิติทางเศรษฐกิจที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวท้องถิ่นตนเอง และเมื่อต้องญ่ายกลับก็ทำให้เห็นผลกระทบในอีกรูปแบบหนึ่ง  รวมทั้งการลดทอนการเป็นท้องถิ่น (De-localization)  หรือ การลดทอนความเป็นอาณาบริเวณ (De-territorialization)

เคลื่อน

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจะขับเคลื่อนสังคมอย่างไรไปในอนาคต ท่ามกลางวิกฤตการเมือง วิกฤติสถานการณ์ภัยพิบัติ มิติแนวคิดใหม่ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และแนวคิดแบบบูรณาการที่เชื่อมประสานศาสตร์อื่นๆ เข้ามาจะช่วยให้สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาถูกนำไปใช้ประโยชน์ในฐานะที่เป็นหลักคิดทางการพัฒนาได้อย่างไร การประสานเครือข่ายความร่วมมือในภาคส่วนต่างๆ จะเกิดขึ้นได้ต้องเปิดใจ และมีความเข้าใจและใช้หลักการการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความรุนแรง และใช้สันติวิธี

ประเด็นหลัก
Theme

นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม
(ทุ่ง-ท่า-ป่า-เขา)

ได้แก่ ประเด็นประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพยากร แม่น้ำโขงกับการพัฒนา/ Landscape Anthropoceneการจัดการภัยพิบัติ/นิเวศวิทยาการเมือง/ การเคลื่อนไหวทางสังคมด้านสิ่งแวดล้อม

Spirit
(ขวัญ- ที่- ผี-พระ)

ได้แก่ วัฒนธรรมการเมือง และความเชื่อ ที่เกี่ยวกับ พระ ผี จิตวิญญาณ ความเชื่อ / เวลา ยาม/ นาค

วัฒนธรรม
(ฮีตคอง- ไทบ้าน- ขาเลาะ)

ได้แก่ วัฒนธรรมแบบประเพณี วัฒนธรรมพื้นถิ่น และวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น อีสานโพ้นทะเล เขย-เมียฝรั่ง / Isan Pop Culture (อีสานซิ่ง รถแห่ วัฒนธรรมแบบกึ๊กๆกั๊กๆ เต้นหน้าฮ้าน ภาษา ม่วนซื่นโฮแซว)/ Isan Mobility ขาเลาะ/ ผู้เฒ่า (Active Aging, เฒ่าเทคโนฯ)/ วัฒนธรรมสุขภาพ (อยู่ดีมีแฮง) หรือ (อยู่ดีมีสุข) การเชื่อมกับคนภูมิภาคแม่น้ำโขงทางวัฒนธรรม

การเมือง
(โสตาย-ไฝว้-รัฐ)

ได้แก่ประเด็นการเมืองเรื่องของการต่อสู่ต่อรอง เช่น Post Colonial/ Cosmopolitanism/ Identity Politic/  แรงงานข้ามชาติ/ กบฏอีสาน  กบฏในทุกภาคประเทศไทย/ การเมืองเรื่องสุขภาพและชนชั้นและความเหลื่อมล้ำ เช่น  โควิด-19 ระบาดวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ
(เฮ็ดอยู่/เฮ็ดขาย)

ได้แก่ประเด็นที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ (Informal Sector)/ ตลาด/ ผู้ประกอบการใหม่/ ความยากจนค้นแค้น/ทางเลือกทางรอดของคนจน และ ชนชั้นกลางระดับล่าง/คนรวยกับ privacy และการเข้าถึง

นวัตกรรม วิธีวิทยา จริยธรรมการวิจัย (แนวส้าง-ม่างแปง)

ได้แก่ ประเด็นเกี่ยวกับ วิธีวิทยา / จริยธรรมการวิจัย/ นวัตกรรมการวิจัยและการพัฒนา/การวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดิจิตัล

ได้แก่ ประเด็นที่เกี่ยวกับ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในมิติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/  ความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในโลกออนไลน์ / social and physical distancing ในบริบทโรคระบาด